The most ancient jewelry shop in Europe since 1745

Algemene verkoopsvoorwaarden webshop Heursel 1745

De hieronder vermelde Algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op alle tussen Heursel  1745 en derden afgesloten verkopen en overeenkomsten die volledig via de internet online webshop van Heursel    1745 of via e-mail verlopen, met uitsluiting van alle andere vormen van verkoop of overeenkomst.


Ze zijn onder andere niet meer van toepassing indien de koper zich gedurende de aankoopperiode naar een plaatselijk verkooppunt van Heursel 1745 begeeft en aldus persoonlijk aanwezig is bij een afhandelingfase van de aankoop.
Bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden kunnen soms gewijzigd worden; ze dienen dus gelezen bij elk bezoek aan de online webshop. Bij de validatie van de bestelling wordt verondersteld dat de klant deze Algemene verkoopvoorwaarden heeft gelezen en zonder voorbehoud aanvaardt.

Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem niet van hun toepassing.

 Europees Platform voor de regeling van onlinegeschillen:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. 1.     Ondernemingsgegevens

~                   Naam van de onderneming       Heursel 1745

~                   Handelsnaam                               Ponsar Bvba

~                   Aard van de onderneming          Juwelier

~                   Adres›                                               Langemunt 2 – 9000 Gent – Belgium

~                   Telefoon                                         0032(0)92642929

~                   Fax                                                   0032(0)92642928

~                   E-mail                                              info@heursel.be

~                   Website                                           www.heursel.be

~                   BTW nummer                                 BE 889 023 113

~                   Ondernemingsnummer               0889.023.113

~                   RPR                                                  GENT

 

 1. 2.       Algemene bepalingen

 1. De webshop van Heursel 1745, met maatschappelijke zetel te Gent (België) biedt haar klanten de mogelijkheid om online aankopen te verrichten.
  Onderstaande voorwaarden zijn enkel van toepassing op alle artikelen uit het assortiment van Heursel 1745 en elke bestelling die de klant online of per mail plaatst bij Heursel 1745.
  De klant aanvaardt dat deze voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

 

 

 1. 3.       Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoer, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Bij laattijdige betaling wordt in alle geval een verhogingsbeding aangerekend van 10 % ter dekking van de niet-gerechtelijke kosten en een intrest van 8% per jaar.

 

 

 1. 4.       Aanbod

 1. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
  Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld modellen, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen.
  Heursel 1745 is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Heursel 1745 is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Heursel 1745.
  Heursel 1745 is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 


 1. 5.        Klachten 

 1. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld.
  Voor klachten of opmerkingen in verband met zijn bestelling kan de koper terecht bij Heursel 1745 op het telefoonnummer 0032(0)92462929 (van dinsdag tot zaterdag van 10u00 tot 18u00) of via info@heursel.be

 

 

 1. 6.       Garantie

 1. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
  Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
  Voor artikelen die online werden aangekocht en op het leveringsadres v            an de klant zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met Heursel 1745 waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Heursel 1745.
  Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, de niet-naleving van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik of slecht onderhoud. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
   
  Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
  De garantie is niet overdraagbaar.

 

 

 1. 7.       Verzakingstermijn (disclaimer)

 1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan HEURSEL 1745 mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met Heursel 1745 en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Heursel 1745 (Langemunt 2, 9000 Gent, België). 

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen per koerier (DHL, Fedex, enz.) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Heursel 1745 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na de terugzending of herroeping, het bedrag terugbetalen indien de terugzending wordt aanvaard.


Zullen in geen geval worden teruggenomen:

~        gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

~        artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

~        artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt.

~        artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

~        Artikelen die gedragen werden en waarvan het label werd verwijderd.

 

 

 1. 8.       Privacybeleid

 1. Heursel 1745 verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van Heursel 1745 toe te sturen.
  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kunt uw gegevens die wij in de klantenlijst van Heursel 1745 bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Heursel 1745 uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat via mail info@heursel.be of schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Langemunt 2, 9000 Gent, België. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Heursel 1745 heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
  Heursel 1745 respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
  Heursel 1745 houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

 

 

 1. 9.   Wijziging  voorwaarden 

 1. Heursel 1745 kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

 

 

 1. 10.   Bewijs 

 1. De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

 

 1. 11.   Productinformatie

Heursel 1745 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud die verschijnt op een door hyperlinks verbonden site; deze sites worden niet door Heursel 1745 beheerd. 

 


 1. 12.   Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht betreffende toepasselijk recht en met de Rome I verordening inzake  internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen zoals e-mail. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd en in voorkomend geval de Vrederechter van het eerste kanton Gent. 

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 01/02/2012