Loading
0
Menu

Privacy beleid

Identiteit en contactinformatie

De Bv PONSAR, gekend onder haar handelsnaam HEURSEL 1745, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u per mail terecht op info@heursel.be.

Gegevensverzameling

HEURSEL verzamelt informatie zoals het type browser, het IP-adres, uw e-mail adres, uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en het tijdstip waarop de site wordt bezocht evenals de financiële identificatiegegevens (bvb rekeningnummer, btw-nummer). Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, cookies en de registratieprocedure.

Doel van de gegevensverzameling

Uw voornoemde gegevens worden verzameld om u een optimale dienstverlening te kunnen verzekeren en u via nieuwsbrieven te informeren over artikelen en activiteiten die u mogelijks kunnen aanbelangen.

Verder verzamelt en verwerkt HEURSEL de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing, direct marketing en gepersonaliseerde reclame).

Zo heeft HEURSEL uw gegevens nodig voor :

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), hebt u steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken (opt-in/opt-out systeem).

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

HEURSEL respecteert de privacy van de gebruikers van haar site en verbindt er zich toe deze persoonlijke informatie vertrouwelijk te behandelen.

Uw gegevens zullen niet aan derden worden verkocht en enkel aan onze werknemers en derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij het beheer van onze site. Onze werknemers en de door ons aangestelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. HEURSEL garandeert dat zij en deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

HEURSEL beschermt de integriteit van uw gegevens en zal die niet zonder uw toestemming wissen of wijzigen. Door het maken van back-ups wordt vermeden dat uw gegevens verloren gaan.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met HEURSEL verbonden zijn of met enige andere partner van HEURSEL.

HEURSEL bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?

Uw gegevens worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt u als klant te identificeren en te blijven communiceren over o.m. onze geleverde artikelen, facturen, betalingen, dienst na verkoop, reparaties.

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

1. Recht op inzage/toegang

Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.

2. Recht op rechtzetting

De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.

3. Recht om te worden vergeten

De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwezenlijking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt :

Per post : BV PONSAR, Langemunt 2 B, 9000 Gent

Per e-mail : info@heursel.be

Telefonisch : +32 9 264 29 29

U kunt ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op contact@apd-gba.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

5. Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

6. Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. In het gebeurlijke geval dat uw gegevens worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven hebt u altijd de mogelijkheid om zich uit te schrijven door te klikken op de link onderaan de mail.

7. Recht op overdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.

 

Indien u vragen hebt over onze Privacy Policy of informatie wenst over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen kunt u steeds contact met ons opnemen via info@heursel.be.


© 2024 Eric De Waele
Webdesign thinline.be
Heursel

Eric De Waele
Dé Juwelier aan huis
+32 475 / 77 77 93

Contacteer mij

x